Převzato z: https://www.cirkev.cz/rekordni-pocet-ucastniku-kurzu-nemocnicni-kaplan-zahajil-jednorocni-studium_27217

V sobotu 16. září 2023 byl zahájen již čtvrtý běh kurzu Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. O letošní běh kurzu byl nebývalý zájem. Nakonec bylo přijato 39 uchazečů, přičemž 26 z nich již slouží jako nemocniční kaplani ve zdravotnických nebo sociálních službách v Čechách a na Moravě a 13 se připravuje na kaplanskou službu.

Z tohoto počtu  nejvíce kurzistů, a to 15, je z Arcidiecéze olomoucké, 9 z brněnské diecéze, 8 z královéhradecké a 5 z Arcidiecéze pražské. Nechybí ani zástupci z jiných církví, po jednom z Církve českobratrské evangelické a Církve adventistů sedmého dne.

Kurz byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice. Odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v rámci jednání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví (Obsah a standardy kurzu Nemocniční kaplan) i obecnějším požadavkům Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou dne 11. července 2019 mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice (oba dokumenty jsou dostupné na ppo.mzcr.cz/workGroup/65).

Kurz realizuje teologická fakulta ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnicí Olomouc a především s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice.

Kurz je jednoroční (dvousemestrální), forma studia je kombinovaná, tj. uskutečňuje se v 20 jednodenních setkáních v roce, a to vždy v sobotu. Studium se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje 21 povinných předmětů a praktická část zahrnuje 5 cvičení a seminářů a 2 bloky odborné praxe především v nemocnicích, hospicích a domovech pro seniory pod mentoringem zkušených nemocničních kaplanů.

Mši svatou na úvod celebroval P. Damián Němec, odborný garant kurzu, a spolu s přítomnými prosil o dary Ducha svatého ke studiu a službě v duchovní péči ve zdravotnictví.

Cílem kurzu je prohloubení vědomostí získaných pregraduálním studiem teologického směru ve specifické oblasti pastorace nemocných a osvojení nových poznatků a praktických dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro získání odborné způsobilosti nemocničního kaplana k vykonávání pastorační péče především v pobytových zařízeních zdravotnických a sociálních služeb.

Marta Hošťálková, koordinátorka nemocničních kaplanů v olomoucké arcidiecézi