KURZ PRO DOBROVOLNÍKY 

V PASTORAČNÍ PÉČI O NEMOCNÉ

 

Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné. Jsme k tomu jako křesťané zváni Božím slovem: Byl jsem nemocen a navštívili jste mě... (Mt 25,36) Ten, kdo byl někdy dlouhodoběji nemocný, kdo zakusil tíhu náhlé bezmoci, odkázanosti na pomoc druhých i hloubku obav a úzkostí spojených s vážnou nemocí, má za sebou cennou zkušenost, která jej může vybízet k této formě služby. Jsou ale i lidé, kteří mají dar empatie a soucítění s trpícími ve své přirozenosti, aniž by měli za sebou bolestnou zkušenost s nemocí.

Právě takové lidi – dobrovolníky, kteří se chtějí nezištně dělit o lásku k bližním -  potřebují naše zdravotnická zařízení pro své pacienty. Cítíte se být k této službě povoláni? Ptáte se, v čem konkrétně tato služba spočívá? Jde o to darovat měsíčně alespoň dvě hodiny ze svého volného času těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocniční lůžko, pacientům v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a umírajícím v hospici. Pod vedením nemocničního kaplana může dobrovolník nabídnout rozhovor, modlitbu s nemocným, četbu bible nebo křesťanské duchovní literatury, doprovod do nemocniční kaple na bohoslužbu, pomoc s přípravou bohoslužby apod.

 K osvojení znalostí a dovedností ke službě nemocným pro vás Centrum pro pastoraci nemocných připravilo formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hod. praxe v nemocnici. Uskuteční se v Olomouci na Arcibiskupství olomouckém o sobotách 29. 2., 7. 3., 21. 3. a 4. 4. 2020. Kurz bude zahájen duchovní obnovou  v sobotu 29. února.

Témata, s nimiž budete v průběhu kurzu seznámeni, jsou na příklad: Uvedení do duchovního života, Základy křesťanské etiky, Základy religionistiky, Úvod do liturgiky,  Pastorace a spiritualita nemocných a umírajících, Organizace zdravotnictví a nemocnice, Komunikace s nemocným apod.

Celý kurz bude zakončen pohovorem k ověření získaných znalostí a dovedností.

Kurzovné ve výši k úhradě provozních nákladů činí 150,-  Kč.

 Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem, přihlaste se do pátku 21. 2. 2020  u Mgr. Romana Nehery, pomocného koordinátora nemocničních kaplanů, 

mobil: 604 472 307 nebo e-mail: nehera.roman@ado.cz.  

Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké.